Algemene voorwaarden abonnement Zorgpas B.V.

0. DEFINITIES

0.1 Zorgpas B.V.: Rechtspersoon die een Abonnement sluit betreffende therapeutische zorg alsmede diverse activiteiten/diensten/producten die onder de naam Fysio Zorgpas worden aangeboden.

0.2 Abonnee: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Abonnement aangaat met betrekking tot therapeutische zorg. Therapeutische zorg: een op lichamelijk of geestelijk herstel gerichte vorm van zorg.

0.3 Abonnement: Overeenkomst tussen Zorgpas B.V. en de Abonnee ter zake van therapeutische Zorg. Het Abonnement is strikt persoonlijk.

0.4 Hoofdabonnee: De Hoofdabonnee is de Abonnee binnen een gezin met het duurste Abonnement en is minimaal 18 jaar oud.

0.5 Gezinsleden: de echtgeno(o)t(e) of partner van de hoofdabonnee waarmee de hoofdabonnee duurzaam  samenwoont en/of bij de hoofdabonnee inwonende of uitwonende kinderen die niet ouder zijn dan 18 jaar (de samen- of inwoning dient op verzoek van Fysio Zorgpas te worden aangetoond door  middel van een bewijs inschrijving bij de gemeentelijke basisadministratie).

0.6 Kind: een natuurlijk persoon (m/v) tussen de 0 en 18 jaar, op wiens naam een abonnement is geadministreerd.

1. ALGEMEEN

1.1 Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op:

alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot abonnementen die worden uitgegeven door Zorgpas B.V., van der Valk Boumanweg 178-B, 2352 JD te Leiderdorp/ Zorgpas B.V. gevestigd Oosthavendijk 1, 4475 AA te Wilhelminadorp, Kamer van Koophandel nummer: 66.88.01.57 te Leiderdorp, hierna ook te noemen ” Zorgpas B.V. “.

1.2 Met het afnemen van diensten en door het aangaan van een abonnement geleverd door Zorgpas B.V., stemt u automatisch in met de algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden van Zorgpas B.V.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.4 De hoofdabonnee dient minimaal 18 jaar te zijn. Kinderen van Abonnee ontvangen tot de leeftijd van 18 jaar kosteloos het zelfde abonnement als de hoofdabonnee het abonnement “Zorg voor het hele gezin” heeft afgesloten, alle andere abonnementen zijn alleen geldig voor één persoon.

1.5 Het abonnement van een kind is kosteloos in het kalenderjaar waarin dat kind van Abonnee 18 jaar oud wordt. Na het kalenderjaar waarin een kind van Abonnee 18 wordt, zal het abonnement van het desbetreffende kind automatisch worden stopgezet. Zorgpas B.V.  biedt het kind van abonnee schriftelijk de mogelijkheid om per 1 januari hoofdabonnee te worden.

1.6 Zorgpas B.V.  blijft te allen tijde bevoegd het aanbieden van abonnementen op enig moment te staken.

1.7 Zorgpas B.V.  is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.8 De abonnementsvoorwaarden en alle informatie op www.fysiozorgpas.nl waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

1.9 Bij alle gevallen waarin deze alg. voorwaarden niet voorzien beslist de directie van Zorgpas B.V.

2. INHOUD ABONNEMENT

2.1 Abonnee heeft recht op het aantal behandelminuten van 1 abonnementstermijn. Het aantal behandelminuten per abonnementsvorm worden aangegeven op www.fysiozorgpas.nl

2.2 Ongebruikte behandelminuten uit een abonnementstermijn mogen ook in de daaropvolgende abonnementstermijn gebruikt worden met een geldigheid van maximaal één jaar.

2.3 Ongebruikte behandelminuten uit een voorgaande abonnementstermijn kunnen pas gebruikt worden nadat de behandelminuten van de lopende abonnementstermijn gebruikt zijn.

2.4 Abonnee kan zijn abonnement wel “upgraden”, maar niet “downgraden”.

2.5 Indien Abonnee overstapt naar een duurder Abonnement van Zorgpas B.V., treed er geen verandering op in het aantal niet gebruikte behandelminuten.

2.6 Indien Abonnee aanspraak maakt op behandelingen waarvoor Abonnee aanvullend verzekerd is bij een verzekeringsmaatschappij, behoud Zorgpas B.V.  het recht de behandeling te declareren bij desbetreffende verzekeringsmaatschappij.

2.7 Zorgpas B.V. stelt als limiet aan het aantal behandelminuten dat abonnee gebruikt per maand op 120 minuten.

2.8 Indien Abonnee het maximum aantal behandelminuten in de lopende Abonnementstermijn overschrijdt, kan Abonnee zijn abonnement upgraden of per behandeling betalen. De prijs voor één behandeling is dan gelijk aan de prijs die in de betreffende praktijk gehanteerd word voor één dezelfde behandeling.

2.9 Bij het overlijden van de Abonnee, binnen een één ouder gezin continueert Zorgpas B.V.  voor de kinderen van Abonnee het Abonnement voor de periode van één kalenderjaar.

2.10 Abonnee schaft het aantal behandelminuten van de gekozen abonnementsvorm aan en dekt hiermee geen risico af.

2.11 Abonnee kan de door hem/haar middels het abonnement ingekochte diensten/producten enkel en alleen consumeren in een door de directie van Zorgpas B.V. erkende praktijk met een Zorgpas Licentie. Erkende praktijken met een Zorgpas Licentie worden bekend gemaakt op de officiële websites te weten; www.fysiozorgpas.nl

3. AANMELDING EN TOEGANG

3.1 Het aangaan van een Fysio Zorgpas abonnement vindt plaats door:
a. het inschrijfformulier op de website (www.fysiozorgpas.nl) volledig in te vullen en te verzenden; of

b. telefonische aanmelding via 085-1305475 (ma. t/m vr. 09.00-17.00); of

c. het papieren inschrijfformulier, tevens abonnementsovereenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij de Fysio Zorgpas praktijk in te leveren; of

d. de – in geval van een zakelijk abonnement – met de werkgever overeengekomen wijze.
Een natuurlijk persoon heeft bij online of telefonische inschrijving het recht om aan Zorgpas B.V. mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden, binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de online of telefonische inschrijving.

3.2 De betalingsverplichting en de automatische incasso vangen aan op het moment dat de Zorgpas B.V. de aanmelding heeft ontvangen.

3.3 Uitsluitend op vertoon van een geldige Fysio Zorgpas samen met een geldig legitimatiebewijs krijgt men toegang tot de Fysio Zorgpas praktijk.

3.4 Aanmelding voor een kind dient door ouder/wettelijk vertegenwoordiger te geschieden.

4. FYSIO ZORGPAS

4.1 De Fysio Zorgpas blijft te allen tijde eigendom van de Zorgpas B.V.

4.2 Overdraagbaarheid: De Fysio Zorgpas is niet overdraagbaar aan derden.

4.3 De hoofdabonnee blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de Fysio Zorgpas en staat er voor in dat de gezinsleden deze algemene voorwaarden en de huisregels van de Zorgpas B.V. naleven.

4.4 Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Fysio Zorgpas dient de abonnee in kwestie of indien abonnee een kind is de ouder/wettelijk vertegenwoordiger dit telefonisch 085-1305475 (ma. t/m vr. 09.00-17.00) te melden, waarna de Fysio Zorgpas geblokkeerd wordt voor toegang tot een Fysio Zorgpas praktijk, totdat er een nieuwe pas uitgegeven is door de Zorgpas B.V. De betalingsverplichting van de abonnee blijft onverminderd van kracht (zie ook art. 4.5).

4.5 Na verlies of diefstal kan een Fysio Zorgpas op verzoek vervangen worden.

5. NIEUWE ABONNEMENTEN

5.1 Nieuwe abonnementen kunnen gedurende het hele jaar afgesloten worden. Een nieuw abonnement gaat in op het moment van bevestiging door de Zorgpas B.V.

5.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe Abonnee in de daar voorafgaande 3 maanden geen Zorgpas abonnement heeft gehad. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk.

5.3 Indien een Abonnee opnieuw lid word, kan de Abonnee geen aanspraak maken op niet gebruikte behandelminuten uit een vorig lidmaatschap.

5.4 Abonnee heeft de mogelijkheid bij bijzondere omstandigheden met toestemming van de Zorgpas B.V. het Abonnement tijdelijk te pauzeren. De lopende abonnementstermijn word verlengt voor een periode gelijk aan de pauze. De maximale lengte van een pauze is 3 maanden. Na een pauzeperiode zal het contract voortgezet worden.

6. ABONNEMENTSTERMIJN, OPZEGGING

6.1 Tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding een abonnement aangegaan voor 1 jaar (Abonnementstermijn).

6.2 Een Abonnementstermijn wordt aangegaan voor de periode van één jaar (= 52 weken) en wordt daarna –behoudens opzegging – stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd tenzij het abonnement minimaal één (1) maand voor het verstrijken van de Abonnementstermijn met inachtneming van artikel 6.3 is opgezegd. Nadat de Abonnementstermijn stilzwijgend voor onbepaalde tijd is voorgezet kan het abonnement te allen tijde – met inachtneming van artikel 6.3 – worden opgezegd met inachtneming van is opgezegd. Nadat de Abonnementstermijn stilzwijgend voor onbepaalde tijd is voorgezet kan

het abonnement te allen tijde – met inachtneming van artikel 6.3 – worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

6.3 Om een abonnement te beëindigen, dient de abonnee met in achtneming van de opzegtermijn als genoemd in artikel 6.2 een e-mail te sturen aan info@fysiozorgpas.nl. Dit is alleen schriftelijk mogelijk. Informatie over de looptijd van uw abonnement kan bij de klantenservice van de Zorgpas B.V.  worden opgevraagd: 085-1305475 (ma. t/m vr. 09.00-17.00).

Opzegging moet plaats vinden voor de 22ste van de maand.

De opzegging wordt binnen twee weken schriftelijk bevestigd.

6.4 De Zorgpas B.V. behoudt zich het recht voor om bij restitutie van abonnementsgelden 7,50 euro aan administratiekosten door te berekenen. Nadere informatie hierover kan bij de Zorgpas B.V. klantenservice worden opgevraagd: 085-1305475 (ma. t/m vr. 09.00-17.00).

6.5 Tussentijdse opzegging door de Zorgpas B.V. is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:

– de Abonnee een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke huishoudelijke reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;

– de Abonnee zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Zorgpas B.V. of jegens een licentiehouder van de Zorgpas B.V.

6.6 Indien de Zorgpas B.V. zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Zorgpas B.V. mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

6.7  Het is voor de Abonnee niet mogelijk om ongebruikte behandelminuten bij opzegging om te zetten in geld of een andere vergoeding.

6.8 Bij opzegging verliest Abonnee het recht om aanspraak te maken op ongebruikte behandelminuten uit het Abonnement.

7. BETALING

7.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden via automatische incasso. De vervolgtermijnen van het abonnement worden op dezelfde wijze geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer als de initiële automatische incasso. De abonnementsprijzen zijn te vinden op www.fysiozorgpas.nl

7.2 De maandelijkse incasso vindt plaats rond de 27ste van de voorafgaande maand.

7.3 Bij niet tijdige betaling zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is de Zorgpas B.V. gerechtigd de vergoeding van therapeutische zorg eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen en deze vordering over te dragen aan een incasso bureau. Tevens kan de abonnee de toegang tot een Fysio Zorgpas praktijk vestiging ontzegt worden.

Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

7.4 Indien de Abonnee niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Zorgpas B.V. bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen. Indien de abonnee  in verzuim verkeert, is de Zorgpas B.V. gerechtigd per nota administratie kosten in rekening te brengen, te weten € 15,- , incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de abonnee. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen per nota minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,- alles exclusief omzetbelasting.

7.5 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW tenzij anders vermeld.

7.6 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, per email of brief gecommuniceerd.

De Zorgpas B.V. behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs telkens per 1 januari met maximaal 20% te indexeren. De abonnee is niet gerechtigd om de abonnementsovereenkomst als gevolg van een abonnementsprijswijziging te ontbinden.

Abonnementsprijswijzigingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.

8. PERSOONSGEGEVENS

8.1 de Zorgpas B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om 1) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen de Zorgpas B.V. en de abonnee 2) om een administratie bij te houden van alle abonnees en 3) om relevante aanbiedingen te doen vanuit de Zorgpas B.V. en licentiehouders van de Zorgpas B.V.

8.2 De Zorgpas B.V. respecteert de privacy van haar abonnees. De Zorgpas B.V. heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag.

8.3 De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van de Zorgpas B.V.

9. KLACHTEN

9.1 De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan schriftelijk te melden per email of brief aan de Zorgpas B.V.. De Zorgpas B.V. zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken reageren op klacht van de Abonnee.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 De Zorgpas B.V. is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door de Zorgpas B.V. geleverd artikel, tenzij de Zorgpas B.V. aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.

10.2 De Zorgpas B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van de Zorgpas B.V. gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van de Zorgpas B.V., oproer, sabotage, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van de Zorgpas B.V., maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van de Zorgpas B.V. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van de Zorgpas B.V.

a. Het afnemen van activiteiten, diensten en/of producten die deel uitmaken van of geïnitieerd worden door de Zorgpas B.V., is geheel voor eigen risico van de abonnee, de deelnemer en/of het gezinslid.

b. De Zorgpas B.V. aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de abonnee, de deelnemer en/of gezinsleden.
c. De abonnee, de deelnemer en/of het gezinslid zal zowel de Zorgpas B.V. als de gastheer/vrouw vrijwaren

voor aanspraken van derden ter zake.

d. Zowel de Zorgpas B.V. als de gastheer/vrouw aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de abonnee, de deelnemer en/of het gezinslid.

10.3 Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat de Zorgpas B.V. aan abonnee verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen de Zorgpas B.V. en abonnee.

10.4 De Zorgpas B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan, diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen van abonnee.

11. VERPLICHTINGEN ABONNEE

11.1 De Abonnee houdt zich aan de door de Zorgpas B.V. gegeven instructies, voorwaarden en het huishoudelijk reglement van zowel de Zorgpas B.V. als licentiehouders van de Zorgpas B.V.

11.2 Het is de Abonnee niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs of medicatie die het reactievermogen beïnvloeden.

11.3 Het is de abonnee niet toegestaan te roken in de door de Zorgpas B.V. en licentiehouders van de Zorgpas B.V. beschikbaar gestelde ruimtes.

11.4 De abonnee dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of telefonisch aan de Zorgpas B.V. mede te delen.

12. TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN

12.1 De Zorgpas B.V. behoudt het recht om tussentijdse wijzigingen aan te brengen in de aangeboden faciliteiten, diensten, producten, openingstijden en prijzen. De Zorgpas B.V. zal voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

13. BEWIJS VAN ABONNEMENT

13.1 Na betaling van het verschuldigde bedrag ontvangt de Abonnee een bewijs van Abonnement. Abonnee dient het bewijs van Abonnement te tonen bij binnenkomst voor registratie van het bezoek.

13.2 Indien het bewijs van Abonnement verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. De Zorgpas B.V. is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen.

14. FYSIOTHERAPIE VERSNELLER: volgende werkdag geholpen

14.1 Hiermee garandeert de licentiehouder van de Zorgpas B.V. dat Abonnee uiterlijk de volgende werkdag terecht kan voor een fysiotherapeutische screening.

14.2 Abonnee kan maar 1 keer per individuele klacht gebruik maken van de fysiotherapie versneller.

14.3 Indien Abonnee niet gebruik kan maken van de vrijgemaakte tijden de volgende werkdag, vervalt het recht op de Fysiotherapie versneller.

14.4 Indien de Zorgpas B.V. of een licentiehouder van de Zorgpas B.V. niet de volgende werkdag een fysiotherapeutische screening kan inplannen heeft Abonnee recht op 30 behandelminuten Fysiotherapie gratis bij de in gebreke gebleven licentiehouder.

15. OPENINGSTIJDEN

15.1 Een licentiehouder van de Zorgpas B.V. is gerechtigd om zijn praktijk geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

15.2 Een licentiehouder van de Zorgpas B.V. is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) zijn praktijk tijdelijk of blijvend te wijzigen.

15.3 Een licentiehouder van de Zorgpas B.V. is gerechtigd zijn praktijk voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. De abonnee heeft geen recht op restitutie van abonnementsgelden.

16. SLOTBEPALINGEN

16.1 Op deze abonnementsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Den Haag bij uitsluiting de bevoegde rechter. Deze abonnementsvoorwaarden van de Zorgpas B.V. zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij: Zorgpas B.V. gevestigd Oostavendijk 1, 4475 AA te Wilhelminadorp, 085-1305475, lokaal tarief, maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17:00 uur.