Privacyverklaring (AVG)

Deze privacyverklaring is van toepassing op FYSIO ZORGPAS, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als ZorgPas B.V. FYSIO ZORGPAS is bereikbaar via info@fysiozorgpas.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018.

Als je onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, een abonnement bij ons afsluit dan registreren wij persoonsgegevens van jou. Dit doen wij via het onlineprogramma WeFact. Met deze leverancier is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees jij hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Dit zijn onder meer jouw naam en contactgegevens en elk ander gegeven dat aan jou gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, locatiegegevens en bankgegevens.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Fysio ZORGPAS is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat FYSIO ZORGPAS de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat FYSIO ZORGPAS verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

FYSIO ZORGPAS verzamelt en gebruikt de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:

* verwerking in onze abonnementenadministratie

* deze gegevens door te kunnen geven aan uw Fysiotherapeut zodat hij weet dat u een abonnement heeft op FYSIO ZORGPAS en u kan en mag behandelen.

* het versturen en incasseren van de maandelijkse factuur.

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Volgens de wetgeving mag FYSIO ZORGPAS alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. FYSIO ZORGPAS hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

  1. na verkregen toestemming van betrokkenen;
  2. in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
  3. om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en       verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving).

 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

FYSIO ZORGPAS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Als iemand zich afmeldt als lid van FYSIO ZORGPAS bewaren we de gegevens als oud abonnementhouder vanwege onze financiële bewaarplicht 7 jaar.

Welke gegevens verzamelen we over leden?

We verzamelen alleen gegevens die we nodig hebben voor het uitvoeren van onze taken. Dat zijn in ieder geval de naam, het huisadres, het mailadres, het telefoonnummer, het geslacht, een pasfoto, de geboortedatum en de aanmelddatum, bankgegevens t.b.v. het kunnen incasseren van abonnementsgelden.

Hoe bewaren we de gegevens?

FYSIO ZORGPAS voert administratie in WeFact. Dit houdt in dat deze gegevens beveiligd en gecodeerd opgeslagen worden op de servers van WeFact.

Wie hebben toegang tot die gegevens?

Werknemers van FYSIO ZORGPAS hebben toegang tot deze gegevens.

Verwerkingsregister

Doel                         Ledenadministratie

Beheerd door    FYSIO ZORGPAS

Betrokkenen      Abonnementhouders van FYSIO ZORGPAS

* NAW

* Geslacht

* Aanmelddatum

* Geboortedatum

* Telefoonnummer

* E-mailadres

* Gegevens m.b.t. contributie betaling

Bewaartermijn                   Tot 7 jaar na einde lidmaatschap daar er een wettelijke verplichting is gegevens deze periode te bewaren

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Bij het aanmelden als abonnee bij FYSIO ZORGPAS wordt van jou een aantal persoonsgegevens gevraagd. Uiteraard wordt ervan uitgegaan dat het nieuwe abonnee deze informatie naar waarheid heeft ingevuld. Daarnaast heeft elk lid de plicht bij wijzigingen in haar/zijn gegevens FYSIO ZORGPAS hiervan op de hoogte te brengen.

Wat zijn jouw privacy rechten?

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kun je vragen om overdracht van jouw gegevens. Ten slotte kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens. Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kun je deze te allen tijde intrekken.

Je kunt jouw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan: info@Fysiozorgpas.nl je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Wil je meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacy beleid.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over ons privacy beleid, neem dan contact met ons info@fysiozorgpas.nl